Máte dotaz? Volejte 777 63 00 42 nebo pište: nwtours@seznam.cz

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů
Poskytovatel služby bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení

Správce
Správcem Vašich osobních údajů bude
poskytovatel služby, tedy Jana Sedláčková, DiS se sídlem, které je zároveň i kontaktní adresou: V Zátiší 191, 273 01 Lhota, IČ: 71477004 (dále jen správce). Správce určí, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Správce vybírá další zpracovatele, kteří mohou se zpracováním osobních údajů pomáhat.

Telefon: +420 777 630 042, Email: nwtours@seznam.cz


Správce je poskytovatelem služeb uvedených na internetových stránkách www.nwtours.cz.
Správce tímto prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Správce dále prohlašuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, kterým je především plnění smlouvy, zákonné povinnosti či udělení souhlasu. Správce je povinen informovat objednatele a příjemce služby o zpracování osobních údajů před zahájením procesu zpracování. Správce umožní uplatňovat a plnit práva objednatele i příjemce služby podle zákona o ochraně práv osobních údajů a GDPR.


Rozsah zpracování osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
  • Kontaktní údaje (telefon, emailová adresa)
  • IP adresa

 

Účely zpracování osobních údajů:

  • Poskytování služeb a plnění smlouvy – k tomuto účelu budou použity identifikační (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (telefon, emailová adresa).

  • Vedení účetnictví – na základě zákonné povinnosti je správce povinen vystavovat faktury. K tomuto účelu vyžaduje zpracování Vašich fakturačních údajů (jméno, příjmení, příp. adresa)

  • Soubory cookies - pro statistické účely poskytovatel vyhodnocuje informace o užívání internetových stránek www.nwtours.cz na základě tzv. cookies. Jedná se zejména o informace o počtu uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na stránky učiněn, IP adresa apod.). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro další analýzy za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele. Více informací o cookies naleznete na zvláštním odkazu v zápatí webových stránek pod složkou "Cookies".

  • Marketing - Vaše osobní údaje bude správce používat k informativním účelům (zasílání obchodního sdělení či newsletteru, cílené reklamy na Facebooku, remarketing apod.) o připravovaných aktivitách – informace, novinky, slevy, akce apod.

  • Fotografická dokumentace – fotografie, pořízené poskytovatelem služby, jsou výhradně duševním vlastnictvím poskytovatele resp. osob spolupracujících s poskytovatelem služby a nesmí být dále používány bez jeho souhlasu. Správce pro užití fotografií s portréty osob na nich musí mít výslovný souhlas těchto osob s jejich dalším použitím a prezentací (na webových stránkách, Facebooku či vlastních prezentačních materiálech).

  • Vyhodnocení poskytované služby - Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož jsou naše webové stránky zapojeny. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás objednáte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši emailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Ostatní informace týkající se zpracování osobních údajů:

Je-li příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Veškeré osobní údaje objednatele nebo příjemce služby jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové splnění smlouvy.

Poskytovatel služby bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje objednatele nebo příjemce služby po dobu 5 i více let, do odvolání jeho souhlasu. 

Objednatel nebo příjemce služby svůj souhlas může kdykoliv písemně vypovědět. Poskytovatel poté tyto údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.


Práva objednatele / příjemce služby:
1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům
, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je správce nezískal od Vás;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby správce opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na poskytovatele služby jako na správce, vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
c) pokud správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.nwtours.cz. Celé znění tohoto dokumentu naleznete v zápatí webu v sekci „Informace pro vás" pod záložkou „Zpracování osobních údajů“ a také jako odkaz při registraci k odběru newsletteru."

 

 

 

Zpět do obchodu