Máte dotaz? Volejte 777 63 00 42 nebo pište: nwtours@seznam.cz

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Úvod
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti poskytovatele, kterým je Jana Sedláčková, DiS, se sídlem V Zátiší 191, 273 01 Lhota – Kladno, IČ: 71477004, zapsaná na Živnostenském úřadě v Kladně č. j. OŽ/10725/05/MA, Ev. č. 320301-110911-00 a objednatele, popřípadě třetí osoby, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nebo osoby, která službu využije.
Poskytovatel je též vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.nwtours.cz
Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2015 Sb. v platném znění) a zákonem O ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Poskytovatel služby
Poskytovatel služby je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.

2.2. Objednatel služby
Objednatelem služby může být spotřebitel, tj. zájemce o služby nabízené poskytovatelem. Je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami. Objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

2.3. Příjemce služby
Příjemce služby (nebo též příjemce) - je jím, buď přímo objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

2.4. Uzavření smlouvy
Objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb).
Od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby.

2.5. Služba
Službou se rozumí veškeré produkty a služby nabízené poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

2.6. Dárkový voucher
Dárkový voucher je dokument prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v něm uvedenou a to za podmínek stanovených na tomto voucheru a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

2.7. Informační dopis
Informační dopis je dokument vystavený při zakoupení dárkového voucheru. Informační dopis detailně popisuje objednanou službu a podmínky jejího čerpání, které jsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a které jsou uvedeny na webových stránkách www.nwtours.cz.

 

III. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

3.1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem uzavřením smlouvy, tj. doručením potvrzení objednané služby. Součástí uzavřené smlouvy je písemné potvrzení zaslané poskytovatelem objednavateli obsahující přesný popis a specifikace objednané služby, termín konání, pokud je hned stanoven, příp. datum platnosti voucheru, do kterého má být uplatněn, dále platební, storno a další podmínky, za kterých bude objednaná služba realizována.
Přílohou každé uzavřené smlouvy jsou také Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele služby, které se vztahují na poskytnutí objednané služby, a které jsou uvedeny na této stránce.

3.2. Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele zajistit dodání potvrzení o objednaných službách (tj. potvrzení objednávky nebo dárkový voucher a informační dopis) a následné zajištění realizace těchto služeb popsaných v uzavřené smlouvě a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu.

3.3. Uzavřená smlouva
Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady a plně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. 

 

IV. OBJEDNÁVKA A REZERVACE SLUŽEB

4.1. Objednávka
Objednávka může být provedena telefonicky, emailem nebo vyplněním příslušného objednávkového formuláře na internetových stránkách poskytovatele (tj. www.nwtours.cz). Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

4.2. Možnosti objednávky
Objednána může být konkrétní služba nebo dárkový voucher.

4.2.1. Objednávka konkrétní služby
Objednána může být jakákoli služba, kterou poskytovatel nabízí a prezentuje na svých internetových stránkách www.nwtours.cz.
Objednatel má dále možnost si ihned rezervovat datum uskutečnění požadované služby. Rezervuje-li objednatel službu a zároveň její termín uskutečnění, je součástí uzavřené smlouvy i potvrzení požadovaného termínu. Neučiní-li objednatel rezervaci termínu uskutečnění služby z jakéhokoli důvodu při uzavření smlouvy (např. objednatel ještě nezná vhodný termín pro její uskutečnění nebo čeká na vypsání termínů ze strany poskytovatele služby), obdrží od poskytovatele informační dopis s platností 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Objednatel resp. příjemce služby má poté možnost jej uplatnit a rezervovat termín uskutečnění objednané služby nejpozději poslední den v měsíci uvedeném na voucheru jako „platnost do“.

4.2.2. Objednávka dárkového voucheru
Objednán může být buď Dárkový voucher na konkrétní službu či služby uvedené na webových stránkách www.nwtours.cz nebo Univerzální dárkový voucher. Hodnota univerzálního voucheru je klientovi převedena na tzv. NW points, přičemž hodnota 1 NW point = 5 Kč. Objednatel resp. třetí osoba, v jejíž prospěch byl Univerzální dárkový voucher zakoupen, má tak možnost čerpat služby z nabídky poskytovatele služeb do výše hodnoty uvedeného počtu bodů. Pokud dojde k vyčerpání hodnoty NW points, příjemce služby rozdíl mezi bodovou a skutečnou hodnotou služby doplatí.
Dárkový voucher má platnost 12 měsíců od data vystavení. Součástí dárkového voucheru je informační dopis s detailními informacemi o čerpání. Objednatel resp. příjemce služby má poté možnost voucher uplatnit a rezervovat termín uskutečnění objednané služby nejpozději poslední den v měsíci uvedeném na voucheru jako „platnost do“.

4.3. Změna již potvrzené objednávky ze strany objednatele
Objednatel má právo provést jakékoliv změny ve své objednávce, kterými mohou být například jiný termín uskutečnění služby nebo změna počtu osob, přičemž tyto změny musí být provedeny v souladu se storno podmínkami uvedenými níže v kapitole VI. Tato změna musí být učiněna písemnou formou a odeslána poskytovateli, který odešle odpověď na vyřízení takové změny opět v písemné formě. Není-li změna písemně stvrzena poskytovatelem služby, je považována za neplatnou.

4.4. Změna již potvrzené objednávky ze strany poskytovatele
Poskytovatel může ve zvláště výjimečných případech upravit podmínky sjednaných služeb (např. změna termínu, délky akce apod.). Veškeré takové úpravy ohlašuje objednateli bez zbytečného odkladu.
V případě závažných změn si poskytovatel vyžádá stanovisko objednatele a současně určí lhůtu k jeho vyjádření. Pokud se objednatel v určeném termínu nevyjádří, má poskytovatel za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu může objednatel od této smlouvy odstoupit a má nárok na vrácení celé zaplacené ceny nebo je oprávněn vybrat si jinou službu nebo termín.

4.5. Doručení
Poskytovatel služby je povinen doručit doklad o objednávce objednateli. Způsob doručení vybere objednatel z nabízených možností na internetových stránkách poskytovatele. Potvrzení objednávky je možné doručit emailem na uvedenou adresu objednavatele nebo poštou na místo, které je v objednávce uvedeno jako „dodací adresa“. Za doručení se považuje převzetí dokladu o objednávce objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Objednatel svým podpisem stvrzuje převzetí dokladu o objednávce od dopravce či poštovního doručovatele.

4.6. Rezervace a plnění služeb
4.6.1. Platnost voucheru
Doba platnosti voucheru je buď přesně vymezena termínem uskutečnění služby (objednatel obdrží potvrzení rezervace s datem uskutečnění služby při uzavření smlouvy) nebo je uvedena jako „platnost do“ na dárkovém voucheru a / nebo v informačním dopise. Není-li termín uskutečnění objednané služby stanoven ihned při uzavření smlouvy (tj. objednatel obdrží dárkový voucher), sjednává objednatel resp. třetí osoba termín s poskytovatelem do data uvedeného v informačním dopise. Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele služeb dodat službu je:
a) v případě objednání dárkového certifikátu: 12 měsíců od data uzavření smlouvy (tj. potvrzení objednávky poskytovatelem služeb);
d) v případě objednání služby zakoupené ve speciální marketingové akci doba uvedená v podmínkách této speciální akce od data uzavření smlouvy (dále jen „doba platnosti voucheru“).
Po uplynutí doby platnosti voucherů nemůže poskytovatel zaručit poskytnutí objednané služby resp. poskytnutí objednané služby za stejných podmínek.
Doklad o objednávce může být převeden na další osobu, přičemž osoba převádějící voucher, je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, kterou tato osoba nebo objednatel uzavřel s poskytovatelem, jakož i o těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

4.6.2. Rezervace termínu
Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti voucheru, resp. doby platnosti stanovené v informačním dopise. Příjemce služby požádá o rezervaci termínu buď telefonicky, emailem nebo prostřednictvím rezervačního formuláře na internetových stránkách www.nwtours.cz. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby doklad o rezervaci termínu uskutečnění služby, čímž se rezervace stává závaznou.
Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit voucher za protihodnotu ve formě peněz.

4.6.3. Plnění služby
Rezervací termínu a místa konání aktivity se poskytovatel zavazuje zabezpečit objednateli nebo příjemci služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervuje-li objednatel termín uskutečnění služby, rezervace je závazná.

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena poskytovaných služeb
Poskytovatel služby prezentuje na internetových stránkách www.nwtours.cz u každé služby ceník včetně specifikace jejího obsahu. Ceny jsou stanoveny v českých korunách. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je dále vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře.

5.2. Cena za dopravu a balné
Zvolí-li si objednavatel služby dopravu jiným způsobem než elektronicky, bude mu k ceně připočítán poplatek za balné ve výši 30,- Kč za každý vystavený dárkový voucher a poštovné dle platných tarifů České pošty, s. p. nebo společnosti Zásilkovna s. r. o. 

5.3. Akční slevy
Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

5.4. Termíny plateb, splatnost faktury
Ke každé objednávce bude přiložena faktura. Platba musí být provedena do data splatnosti uvedeného na faktuře jako splatnost do, přičemž termín platby je v případě objednané služby s konkrétním datem jejího uskutečnění stanoven v souladu se storno podmínkami uvedenými v kapitole VI. Je-li objednána služba bez konkrétního termínu jejího uskutečnění, je faktura vystavena se splatností 14 dnů od data vystavení. Objednatel je s platebními podmínkami seznámen při uzavření smlouvy (tato informace je součástí potvrzení objednávky), které je mu zasláno na jeho emailovou adresu.

5.5. Provedení platby
Veškeré objednávky musí být uhrazeny předem, není-li dohodnuto jinak. Rezervaci termínu uskutečnění (není-li termín ihned objednán při uzavření smlouvy) je možné provést až po uhrazení faktury, kterým se rozumí připsání příslušné částky na účet poskytovatele služby. Objednávky služeb rezervované s konkrétním termínem jejich uskutečnění se stávají u dodavatele garantovanými až po připsání příslušné částky uvedené na faktuře na účet poskytovatele služby.

5.6. Způsob platby
Platba musí být provedena v českých korunách.
Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetových stránkách poskytovatele (tj. www.nwtours.cz) a to:
a) bankovním převodem – v tomto případě hradí objednatel veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
b) na dobírku – objednatel v tomto případě uhradí poštovné, které je stanoveno v článku V, odst. 5. 2. 
c) v hotovosti - pouze na základě souhlasu ze strany poskytovatele, zejména v případě, kdy doba mezi datem objednávky a termínem realizace akce je kratší než 3 kalendářní dny.
d) benefity a poukázkami třetích stran – NW tours přijímá poukázky společností: Benefity, a. s., Benefit Plus, a Sodexo. Dále přijímá dárkové vouchery společností Darujpoukaz s. r. o. Je-li cena služby hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou poskytovatel služeb přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými stranou, která poukázku vystavila.
Seznam poukázek takto přijímaných poskytovatelem služeb je následující:
ea) identifikační karty BENEFITY společnosti Benefity a. s. (pro autorizaci platby je třeba znát číslo karty a PIN).
eb) karta Benefit Plus společnosti Benefit Management s. r. o. (pro autorizaci platby je třeba znát číslo karty)
ec) poukázky společnosti Sodexo Pass Česká republika, a. s.: Fokus Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass
ed) Flexi Pass Card společnosti Sodexo Pass Česká republika, a. s. na internetové adrese mojebenefity.cz (pro autorizaci platby je třeba znát číslo karty)
ee) dárkový poukaz z webových stránek www.darujpoukaz.cz společnosti Darujpoukaz s. r. o.

 

VI. STORNO OBJEDNÁVKY A REZERVACE SLUŽEB

6.1. Storno rezervace objednavatelem nebo příjemcem služby
Storno rezervace musí být provedeno výhradně písemnou formou. Dokud poskytovatel nedoručí objednateli resp. příjemci služby doklad o písemném potvrzení zrušení rezervace, je storno rezervace považováno za neplatné.

6.1.1. Storno rezervace termínu provedené objednavatelem nebo příjemcem služby
Objednatel nebo příjemce služby může zrušit bezplatně rezervaci termínu uskutečnění služby potvrzené na základě platnosti voucheru na základě těchto podmínek:
a) Zruší-li objednatel nebo příjemce služby termín uskutečnění služby nejpozději 2 kalendářní dny (do 16:00 hodin) před sjednaným termínem, má v tomto případě nárok sjednat si nový termín v rámci platnosti svého voucheru bez jakékoliv sankce.
b) Pokud je rezervace zrušená 1 den před termínem uskutečnění služby, bude poskytovatel služby požadovat storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny příp. z celkového počtu NW points.
c) Pokud se příjemce služby vůbec nedostaví ve stanovený den a hodinu na smluvené místo, uhradí zákazník 100% storno poplatek ve výši ceny objednané služby. 

6.1.2. Storno objednávky na jednorázovou konkrétní akci
Objednatel nebo příjemce služby může zrušit bezplatně rezervaci termínu uskutečnění služby na základě těchto podmínek:
a) Zruší-li objednatel nebo příjemce služby termín uskutečnění služby nejpozději 1 kalendářní den (do 12:00 hodin) před sjednaným termínem, má nárok na vrácení zpět částky ve výši 100% ceny.
b) Pokud je rezervace zrušená 1 - 0 dní před termínem uskutečnění služby, bude poskytovatel služby požadovat storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny.
c) Pokud se příjemce služby vůbec nedostaví ve stanovený den a hodinu na smluvené místo, uhradí zákazník 100% storno poplatek ve výši ceny objednané služby.

6.2. Storno rezervace poskytovatelem služby
Poskytovatel služby je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele nebo příjemce služby o zrušení termínu jejího uskutečnění, které si objednatel nebo příjemce služby rezervoval.
Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 kalendářní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel resp. příjemce služby má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si službu rezervovat v rámci platnosti voucheru, bude objednateli resp. příjemci služby poskytovatelem služby doba platnosti voucheru prodloužena o 6 měsíců.
Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín.
Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména velmi nepříznivé počasí apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
Poskytovatel služby je dále oprávněn stornovat rezervaci v případě, že objednatel neuhradil fakturu vystavenou za tyto služby ve stanoveném termínu.

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce služby využívá vybranou službu výhradně na svou vlastní zodpovědnost. Příjemce služby je povinen posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí zvolené akce nabízené poskytovatelem.
Pokud příjemce služby nezná svůj zdravotní stav, svou účast na akci je povinen předem konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Pokud se vyskytne u příjemce služby v průběhu akce jakýkoliv zdravotní problém, je povinen ihned o této skutečnosti informovat objednatele resp. instruktora.
Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání služby. Pokud tak neučiní, má poskytovatel nárok požadovat náhradu vzniklé škody a to max. do výše ceny objednané služby.
Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby a mít u sebe platné číslo objednávky (postačí v elektronické podobě). Pokud je příjemce požádán o předložení čísla rezervace a neučiní tak před poskytnutím služby, může být rezervace považována za neplatnou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v článku VI. odst. 6. 1. 1. písm. c) a 6. 1. 2. c) těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Nabízené služby jsou závislé na klimatických podmínkách. Pokud bude aktivita zrušena z důvodu nepříznivého počasí, má příjemce služby právo sjednat si jiný termín.
Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let (bez doprovodu).
Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán voucher a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k uvedené službě (např. věk, zdravotní stav).
Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb v rámci jejich čerpání při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby.
Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě uskutečnění služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost pro případ, že příjemce služby sdělí nebo jinak zpřístupní, ať už z nedbalosti nebo dobrovolně třetí osobě číslo voucheru a třetí osoba těchto informací zneužije pro využití služeb u poskytovatele služeb namísto příjemce služby.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů
Poskytovatel služby se zavazuje chránit veškeré osobní údaje osoby, která objednala službu u poskytovatele a dále osobní údaje příjemce této služby (pokud je jejich příjemcem jiná osoba než objednatel), a s jejich nakládáním postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení".
Detaily ochrany a zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu a jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy. Poskytovatel služby je prezentuje na webových stránkách www.nwtours.cz pod záložkou "Zpracování osobních údajů".
Objednatel příp. příjemce služby prohlašuje, že své identifikační a kontaktní údaje uvedl správně a že je poskytl dobrovolně.

Všechny materiály a informace na stránkách poskytovatele, tj. www.nwtours.cz jsou výhradně duševním vlastnictvím poskytovatele nebo osob spolupracujících s poskytovatelem. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služby.
Stránky poskytovatele mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Poskytovatel služby není odpovědný za obsah takových stránek a za služby na nich nabízené.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1. Odstoupení od smluvního vztahu ze strany objednatele služby
Objednatel příp. příjemce služby má právo odstoupit od smluvního vztahu v následujících případech:
a) Ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění (tj. od převzetí potvrzení objednávky, voucheru na objednané služby), pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. emailem, internetem nebo telefonicky) a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení §1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). V případě takového odstoupení ze strany objednatele má poskytovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy.
b) Objednatel příp. třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli prokazatelným doručením písemného odstoupení poskytovateli. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany poskytovatele služby, je objednatel resp. příjemce služby povinen uhradit prokazatelně vynaložené náklady, které mu vznikly dle storno podmínek uvedených v článku VI.
c) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služby, které ukládá smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky

9.2. Odstoupení od smluvního vztahu poskytovatele služby:
Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
a) Z důvodů závažného porušení povinností zákazníka stanovených touto smlouvou a to bez nároku na další plnění.
b) V případě nedodržení platebních podmínek, zejména termínu splatnosti faktury dle článku V těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.3. Stvrzení odstoupení od smluvního vztahu
Odstoupení od smluvního vztahu některé ze smluvních stran se provádí písemnou formou. Právní úkon, kterým se smlouva ruší, je tak lépe prokazatelný.

 

X. REKLAMACE

10.1. Uplatnění reklamace
Nesplní-li poskytovatel služby své povinnosti vyplývající ze smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů, vzniká příjemci služby právo na reklamaci. Toto právo musí být v případě reklamace služeb poskytnutých na základě uzavřeného smluvního vztahu uplatněno u poskytovatele služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním). Nedodrží-li příjemce tyto lhůty, právo na reklamaci zaniká.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo voucheru a popsat vady poskytnuté služby.

10.2. Odpověď na reklamaci
Poskytovatel služby je povinen na reklamaci odpovědět co nejdříve bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Dále odešle písemnou formu návrh řešení příp. zamítnutí reklamace s řádným odůvodněním. Písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma.

10.3. Náhrada škody
V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu poskytovatele služby nebo k okolnostem na straně příjemce služby, na základě kterých příjemce služby zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a poskytovatelem služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z těchto služeb.
Poskytovatel služby neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s realizací služby, či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 

XI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Platnost Všeobecných obchodních podmínek
Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 31. 12. 2023 s účinností na veškeré služby s termínem jejich uskuteční od 1. 1. 2024.

11.2. Ostatní ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené uzavřenou smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

 

Zpět do obchodu